Tổng hợp những bài hay trong tháng 5

How to prevent burning out in the engineering industry https://newsletter.eng-leadership.com/p/how-to-prevent-burning-out-in-the How to become a CTO https://newsletter.eng-leadership.com/p/how-to-become-a-cto?ref=dailydev Array.reduce() is Goated 🐐✨ https://dev.to/mattlewandowski93/arrayreduce-is-goated-1f1jU Use daily.dev https://docs.daily.dev/docs/intro React Compiler https://dev.to/devshefali/the-top-6-css-cheatsheets-that-will-save-you-hours-2lp1?ref=dailydev 5 Cool Chrome DevTools Features Most Developers Don’t Know About https://javascript.plainenglish.io/5-cool-chrome-devtools-features-most-developers-dont-know-about-cf55d3b46c95 REST API Cheatsheet https://blog.bytebytego.com/p/ep94-rest-api-cheatsheet

TypeScript: Lỗi index signature là gì “No index signature with a parameter of type ‘string’ was found on type”

Trong TS, khi chúng ta cố gắng truy cập một object như sau Dùng hàm Object.keys để iterate qua tất cả các keys của myObject, chúng ta có thể làm như sau: TS quăng cho chúng ta một lỗi như sau: error TS7053: Element implicitly has an ‘any’ type because expression of type ‘string’ can’t … [Read more…]

ReactJS: Quản lý server state với react-query

Quản lý state trong React app là một bài toán phức tạp và vô cùng khó khăn. Bởi vì ngoài kia có rất rất nhiều thư viện và cách giải quyết khác nhau. Bạn có thể nghe đến một số em hot như Redux, React Context, Mobx, … đến các khái niệm như lifting state, … [Read more…]

ReactJS: Cài đặt chức năng Authentication

Giới thiệu Authentication là một trong những tính năng cơ bản và quan trọng trong tất cả các web app. Một app cần phải có tính năng đăng ký và đăng nhập. Đây được xem là viên gạch đầu tiên để bạn build một app phục vụ hàng triệu người dùng. Cho nên hiểu rõ … [Read more…]

ReactJS: Viết Login Form đơn giản

Chúng ta cùng viết một màn hình đơn giản cho phép người dùng đăng nhập hoặc đăng ký vào một ứng dụng như sau: Khi nhấn vào nút Login hay Register chúng ta sẽ có thể nhập username và password: Hiện tại hai Form chưa được style, đơn giản chúng ta chỉ lên sườn cho … [Read more…]

ReactJS: So sánh cách viết logic để sử dụng lại giữa HOCs vs. Render Props vs. Hooks

Trong React, chúng ta có thể sử dụng Higher-Order Components và Render Props để viết một số logic và sử dụng lại cho nhiều component khác nhau. Với React v16.8, chúng ta lại có thêm một lựa chọn tối ưu hơn là sử dụng Hooks. Khi Hooks ra đời, nó đã làm thay đổi toàn … [Read more…]