Javascript

Javascript: Hiện tượng mới nổi for … of

Như anh em đã biết, chúng ta có một số vòng lặp trong javascript như sau: for, forEach, for in. Vậy tại sao lại có for of? Hãy cùng take a look một ví dụ sao nhé 🙂 const cuts = [‘Chuck’, ‘Brisket’, ‘Shank’, ‘Short Rib’]; cuts.shop = ‘MM MEats’; Dùng for để loop qua từng phần tử. Cách này khá…

Continue Reading

Javascript

Javascript: Cùng khám phá kỹ thuật Destructuring

Destructuring là một tính năng mới trong ES6, nó cho phép chúng ta khai báo biến ngắn gọn hơn dựa vào các property của một Object hay các phần tử của một Array. Ta có một object person như sau: const person = { first:’Thau’, last:’Nguyen’, country:’Viet Nam’, city:’Ho Chi Minh’, twitter:’@thaung’ }; Với ES5, khai báo các biến first,…

Continue Reading

Javascript

Javascript có phải là một ngôn ngữ hướng đối tượng?

Theo tôi Javascript là một ngôn ngữ hỗ trợ cả OOP(hướng đối tượng) và Functional Language(ngôn ngữ chức năng). Chúng ta có thể viết chương trình theo hướng đối tượng và có thể viêt nhiều function kết hợp lại với nhau để thực thi một chức năng nào đó. Lập trình hướng đối tượng trong Javascript là một phần trọng…

Continue Reading

Javascript

Javascript: Tìm hiểu về type và cách kiểm tra type đúng

Trong Javascript định nghĩa 7 data type như sau: – 6 primitive types: Boolean, Null, Undefined, Number, String, Symbol – Object Mọi thứ trong Javascript đều là Object. Boolean, Null, Undefined, Number, String, Symbol đều là Object? Bạn thấy có lạ không? Ta có thể kiểm tra type của từng thằng như sau nhé 🙂 typeof []; // object, Array…

Continue Reading

Javascript

Javascript: Ngữ cảnh thực thi(Execution Context)

Javascript là một trong những ngôn ngữ phổ biến nhất hiện nay. Nó có mặt cả client(Javascript) và cả server(Nodejs). Trong javascript ta có động cơ javascript( javascript engine), nó có nhiệm vụ thực thi code của chúng ta trên trình duyệt web. Nhưng đa số chúng ta không hiểu nó chạy thê nào khi ta nhúng một script vào…

Continue Reading

Javascript

Javascript: Template string là gì?

Template string là cách mà chúng ta tạo ra một string dễ dàng hơn với các biến(variable), biểu thức(expression) bên trong string. Đặc biệt là cho string nhiều dòng như template của HTML. Xem ví dụ nhé: const name = ‘Thau’; const string = ‘My name is’ + name + ‘and I\’m a engineer’; Trước đây để tạo một string…

Continue Reading

Javascript

Javascript: Tìm hiểu về arrow function

Arrow function là một tính năng mới trong ES6. Vậy tại sao chúng ta phải cần arrow function? Theo tôi, nguyên nhân chính là: – Cú pháp gọn hơn, dễ hiểu hơn 🙂 – Hạn chế ảnh hưởng this trong một scope. Vì mỗi khi chúng ta dùng một function thì một this mới sẽ sinh ra. Đầu tiên, chúng ta…

Continue Reading

Javascript

Javascript: Cách sử dụng var, let và const

Trong javascript chúng ta có một số cách để khai báo biến như sau: var, let, const. Trước đây, chúng ta thường sử dụng var để khai báo biến. Sau khi ES6 ra đời, chúng ta có thể dùng let và const. Vậy tại sao phải có let và const ? Let và const ra đời nhằm khắc phục nhược điểm gì…

Continue Reading