Javascript: Thừa kế trong javascript phải làm thế nào?

Javascript là một ngôn ngữ khá linh hoạt, có dynamic type. Nó rất dễ học, dễ làm ở mức căn bản. Nhưng khi anh em học sâu thì mới thấy nó dị thế nào. Javascript là một ngôn ngữ OOP. Nó cho phép chúng ta tạo ra những đối tượng và nó có đầy đủ … Read moreJavascript: Thừa kế trong javascript phải làm thế nào?

Javascript: Nhân vật bí ẩn và đáng sợ prototype!

Prototype là một khái niệm mà bạn bè hỏi tôi khá nhiều lần và câu trả lời của tôi cũng rất mơ hồ và họ cũng gật gù nhưng tôi hiểu có lẽ họ cũng chưa hài lòng lắm … Mọi thứ trong javascript đều là Object: string(String), number(Number), date(Date), function(Function), … và cái prototype … Read moreJavascript: Nhân vật bí ẩn và đáng sợ prototype!

Javascript: Event delegation và event bubbling là gì?

Event Delegation Event Delegation là cách mà javascript engine xử lí khi chúng ta thêm một sự kiện cho một DOM cha thì tất cả các DOM con của nó đều được nhận event đó. Ví dụ ta có ba div sau: <div class=”one”> <div class=”two”> <div class=”three”> </div> </div> </div> Khi chúng ta tạo … Read moreJavascript: Event delegation và event bubbling là gì?

Javascript: Những quái nhân call, apply và bind?

Ở những bài trước, chúng ta đã tìm hiểu về Execution Context. Chúng ta có: -Execution Context của một function, và -Execution Context của Global Environment. Một Execution Context của một function được mô tả như hình vẽ: Nó bao gồm: -Variable Environment -This -Outer Environment Chúng ta chú ý đặc biệt đến this nhé. … Read moreJavascript: Những quái nhân call, apply và bind?

Javascript: Closure là cái chi chi?

Closure(bao đóng) là một khái niệm khi mà chúng ta khai báo một function trong một function khác. Khi một function được khai báo nó tạo nên một Execution Context. Với closure chúng ta có một Execution Context cha và Execution Context con. Một pattern có thể hình dung như sau: function sum(a) { //parent … Read moreJavascript: Closure là cái chi chi?

Javascript: Lập trình chức năng(Functional Programming) là gì?

Lập trình chức năng(Functional Programming – FP) là một tiến trình tạo nên một phần mềm bằng cách kết hợp các pure function, và tránh chia sẻ states, mutable data, side-effect. Lập trình chức năng là declarative, chứ không phải imperative. Những biến(state), dữ liệu sẽ kết nối thông qua những pure function. Khác với … Read moreJavascript: Lập trình chức năng(Functional Programming) là gì?

Book Review: Lời từ chối hoàn hảo(The power of a positive no)

Trong cuộc sống, chúng ta luôn muốn từ chối một số điều gì đó mà chúng ta không thích. Lời nói Không có lẽ là không bao giờ là dễ nói. Chúng ta thường nói Có vì nó êm tai và không làm người khác buồn lòng. Thực sự nói Không là một lựa chọn … Read moreBook Review: Lời từ chối hoàn hảo(The power of a positive no)