Javascript: Cách sử dụng var, let và const

Trong javascript chúng ta có một số cách để khai báo biến như sau: var, let, const. Trước đây, chúng ta thường sử dụng var để khai báo biến. Sau khi ES6 ra đời, chúng ta có thể dùng let và const. Vậy tại sao phải có let và const ? Let và const ra đời nhằm … Read moreJavascript: Cách sử dụng var, let và const