Javascript có phải là một ngôn ngữ hướng đối tượng?

Theo tôi Javascript là một ngôn ngữ hỗ trợ cả OOP(hướng đối tượng) và Functional Language(ngôn ngữ chức năng). Chúng ta có thể viết chương trình theo hướng đối tượng và có thể viêt nhiều function kết hợp lại với nhau để thực thi một chức năng nào đó. Lập trình hướng đối tượng trong … Read moreJavascript có phải là một ngôn ngữ hướng đối tượng?

Javascript: Tìm hiểu về type và cách kiểm tra type đúng

Trong Javascript định nghĩa 7 data type như sau: – 6 primitive types: Boolean, Null, Undefined, Number, String, Symbol – Object Mọi thứ trong Javascript đều là Object. Boolean, Null, Undefined, Number, String, Symbol đều là Object? Bạn thấy có lạ không? Ta có thể kiểm tra type của từng thằng như sau nhé 🙂 … Read moreJavascript: Tìm hiểu về type và cách kiểm tra type đúng

Javascript: Ngữ cảnh thực thi(Execution Context)

Javascript là một trong những ngôn ngữ phổ biến nhất hiện nay. Nó có mặt cả client(Javascript) và cả server(Nodejs). Trong javascript ta có động cơ javascript( javascript engine), nó có nhiệm vụ thực thi code của chúng ta trên trình duyệt web. Nhưng đa số chúng ta không hiểu nó chạy thê nào khi … Read moreJavascript: Ngữ cảnh thực thi(Execution Context)

Javascript: Template string là gì?

Template string là cách mà chúng ta tạo ra một string dễ dàng hơn với các biến(variable), biểu thức(expression) bên trong string. Đặc biệt là cho string nhiều dòng như template của HTML. Xem ví dụ nhé: const name = ‘Thau’; const string = ‘My name is’ + name + ‘and I\’m a engineer’; Trước … Read moreJavascript: Template string là gì?

Javascript: Tìm hiểu về arrow function

Arrow function là một tính năng mới trong ES6. Vậy tại sao chúng ta phải cần arrow function? Theo tôi, nguyên nhân chính là: – Cú pháp gọn hơn, dễ hiểu hơn 🙂 – Hạn chế ảnh hưởng this trong một scope. Vì mỗi khi chúng ta dùng một function thì một this mới sẽ sinh … Read moreJavascript: Tìm hiểu về arrow function

Javascript: Cách sử dụng var, let và const

Trong javascript chúng ta có một số cách để khai báo biến như sau: var, let, const. Trước đây, chúng ta thường sử dụng var để khai báo biến. Sau khi ES6 ra đời, chúng ta có thể dùng let và const. Vậy tại sao phải có let và const ? Let và const ra đời nhằm … Read moreJavascript: Cách sử dụng var, let và const