Javascript: Closure là cái chi chi?

Closure(bao đóng) là một khái niệm khi mà chúng ta khai báo một function trong một function khác. Khi một function được khai báo nó tạo nên một Execution Context. Với closure chúng ta có một Execution Context cha và Execution Context con. Một pattern có thể hình dung như sau: function sum(a) { //parent … Read moreJavascript: Closure là cái chi chi?

Javascript: Lập trình chức năng(Functional Programming) là gì?

Lập trình chức năng(Functional Programming – FP) là một tiến trình tạo nên một phần mềm bằng cách kết hợp các pure function, và tránh chia sẻ states, mutable data, side-effect. Lập trình chức năng là declarative, chứ không phải imperative. Những biến(state), dữ liệu sẽ kết nối thông qua những pure function. Khác với … Read moreJavascript: Lập trình chức năng(Functional Programming) là gì?

Book Review: Lời từ chối hoàn hảo(The power of a positive no)

Trong cuộc sống, chúng ta luôn muốn từ chối một số điều gì đó mà chúng ta không thích. Lời nói Không có lẽ là không bao giờ là dễ nói. Chúng ta thường nói Có vì nó êm tai và không làm người khác buồn lòng. Thực sự nói Không là một lựa chọn … Read moreBook Review: Lời từ chối hoàn hảo(The power of a positive no)

Javascript: sự phát triển của quản lí bất đồng bộ(asynchronous)

Javascript là một ngôn ngữ đơn luồng(single thread- chỉ thực hiện một việc tại một thời điểm) và đồng bộ(synchronous). Nhưng quả thật khi phát triển một trang web chúng tôi luôn phải xử lý những tác vụ bất đồng bộ(như gọi AJAX để lấy dữ liệu từ backend, xử lí event trên web như … Read moreJavascript: sự phát triển của quản lí bất đồng bộ(asynchronous)

Javascript: Hiện tượng mới nổi for … of

Như anh em đã biết, chúng ta có một số vòng lặp trong javascript như sau: for, forEach, for in. Vậy tại sao lại có for of? Hãy cùng take a look một ví dụ sao nhé 🙂 const cuts = [‘Chuck’, ‘Brisket’, ‘Shank’, ‘Short Rib’]; cuts.shop = ‘MM MEats’; Dùng for để loop qua từng … Read moreJavascript: Hiện tượng mới nổi for … of

Javascript: Cùng khám phá kỹ thuật Destructuring

Destructuring là một tính năng mới trong ES6, nó cho phép chúng ta khai báo biến ngắn gọn hơn dựa vào các property của một Object hay các phần tử của một Array. Ta có một object person như sau: const person = { first:’Thau’, last:’Nguyen’, country:’Viet Nam’, city:’Ho Chi Minh’, twitter:’@thaung’ }; Với ES5, … Read moreJavascript: Cùng khám phá kỹ thuật Destructuring

Javascript có phải là một ngôn ngữ hướng đối tượng?

Theo tôi Javascript là một ngôn ngữ hỗ trợ cả OOP(hướng đối tượng) và Functional Language(ngôn ngữ chức năng). Chúng ta có thể viết chương trình theo hướng đối tượng và có thể viêt nhiều function kết hợp lại với nhau để thực thi một chức năng nào đó. Lập trình hướng đối tượng trong … Read moreJavascript có phải là một ngôn ngữ hướng đối tượng?

Javascript: Tìm hiểu về type và cách kiểm tra type đúng

Trong Javascript định nghĩa 7 data type như sau: – 6 primitive types: Boolean, Null, Undefined, Number, String, Symbol – Object Mọi thứ trong Javascript đều là Object. Boolean, Null, Undefined, Number, String, Symbol đều là Object? Bạn thấy có lạ không? Ta có thể kiểm tra type của từng thằng như sau nhé 🙂 … Read moreJavascript: Tìm hiểu về type và cách kiểm tra type đúng