Javascript: Hiện tượng mới nổi for … of

Như anh em đã biết, chúng ta có một số vòng lặp trong javascript như sau: for, forEach, for in. Vậy tại sao lại có for of?

Hãy cùng take a look một ví dụ sao nhé 🙂

const cuts = ['Chuck', 'Brisket', 'Shank', 'Short Rib'];
cuts.shop = 'MM MEats';
Dùng for để loop qua từng phần tử. Cách này khá dài dòng nhưng ưu điểm của nó là có thể cùng: break, continue.
for (let i = 0; i < cuts.length; i++) {//long syntax
 console.log(cuts[i]);
}
Dùng forEach ngắn gọn nhưng không có break và continue:
cuts.forEach((cut) => {// dont break and continue
 console.log(cut);
 if(cut === 'Brisket') {
    continue;//error
 }
});
Dùng for … in, ngắn gọn nhưng phải chạy qua những phần tử không cần thiết như các prototype:
for (const index in cuts) {// loop over all kinds of prototype, ...
 console.log(cuts[index]);
}
Dùng anh soái ca for … of: Có cả ưu điểm của for và forEach, for … in
for (const cut of cuts) {//great one. pretty handy. allow to break, contiune, Object like Array, index....
 if(cut === 'Brisket') {
  continue;
 }
 console.log(cut);
}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *