Javascript: Những điểm khác biệt của ngôn ngữ này

Javascript là một trong những ngôn ngữ phổ biến nhất hiện nay. Và nó là một ngôn ngữ đáng học và dễ học nhất được nhiều lập trình viên trên thế giới yêu thích. Kể từ khi NodeJS ra đời, Javascript ngày càng được nhiều developer quan tâm và chia sẻ nhiều khóa học. Một trong số những khóa học yêu thích của tôi là JavaScript: Understanding the Weird Parts.

Bên cạnh đó các bạn có thể tham khảo một số khóa học khác như: Javascript30ES6 for everyone.

Sau đây, tôi điểm qua một số khái niệm hay trong Javascript: Understanding the Weird Parts.

Execution Contexts and Lexical Environments

-Execution Contexts and Lexical Environments
-The Execution Context – Creation and Hoisting
-Code Execution
-Function Invocation and Execution Stack
-Function, context, variable environment

Object and Function

-Objects and object literal
-Functions are object
-IIFE
-Closure
-Call, apply, bind
-Functional programming

Oriented-Object Javascript and Prototypal Inheritance

-Classical vs Prototypal
-Prototype và __proto__

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *