ReactJS: Viết Login Form đơn giản

Chúng ta cùng viết một màn hình đơn giản cho phép người dùng đăng nhập hoặc đăng ký vào một ứng dụng như sau:

Home

Khi nhấn vào nút Login hay Register chúng ta sẽ có thể nhập username và password:

Login Form
Register Form

Hiện tại hai Form chưa được style, đơn giản chúng ta chỉ lên sườn cho HTML và các elements trước như sau:

import '@reach/dialog/styles.css'
import * as React from 'react'
import ReactDOM from 'react-dom'
import {Dialog} from '@reach/dialog'

import {Logo} from './components/logo'

function Form({onSubmit, buttonText}) {
 const handleSubmit = e => {
  e.preventDefault()
  // lấy value của các element trong một form
  const {username, password} = e.target.elements
  onSubmit({username: username.value, password: password.value})
 }
 return (
  <form onSubmit={handleSubmit}>
   <div>
    <label htmlFor="username">Username</label>
    <input id="username" type="text" />
   </div>
   <div>
    <label htmlFor="password">Password</label>
    <input id="password" type="password" />
   </div>
   <div>
    <button type="submit">{buttonText}</button>
   </div>
  </form>
 )
}

function App() {
 const [modalOpen, setModalOpen] = React.useState('none')

 const login = data => {
  console.log(data)
 }

 const register = data => {
  console.log(data)
 }

 return (
  <div>
   <Logo width="80" height="80" />
   <h1>My Listing</h1>
   <div>
    <button
     onClick={() => {
      setModalOpen('login')
     }}
    >
     Login
    </button>
   </div>
   <div>
    <button
     onClick={() => {
      setModalOpen('register')
     }}
    >
     Register
    </button>
   </div>
   <Dialog aria-label="Form" isOpen={modalOpen === 'login'}>
    <div>
     <button
      onClick={() => {
       setModalOpen('none')
      }}
     >
      Close
     </button>
    </div>
    <h3>Login</h3>
    <Form onSubmit={login} buttonText="Login" />
   </Dialog>
   <Dialog aria-label="Form" isOpen={modalOpen === 'register'}>
    <div>
     <button
      onClick={() => {
       setModalOpen('none')
      }}
     >
      Close
     </button>
    </div>
    <h3>Register</h3>
    <Form onSubmit={register} buttonText="Register" />
   </Dialog>
  </div>
 )
}

ReactDOM.render(<App />, document.getElementById('root'))

Sử dụng @reach Dialog để mở Modal Dialog khi người dùng nhấn nút Login hoặc Register.

Ở bài sau chúng ta sẽ bắt đầu style cho trang Login đẹp hơn với @emotion styled component.

Tham khảo: Bookshelf của Kent C.Dodds

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *