TypeScript: Lỗi index signature là gì “No index signature with a parameter of type ‘string’ was found on type”

Trong TS, khi chúng ta cố gắng truy cập một object như sau: Dùng hàm Object.keys để iterate qua tất cả các keys của myObject, chúng ta có thể làm như sau: TS quăng cho chúng ta một lỗi như sau: error TS7053: Element implicitly has an ‘any’ type because expression of type ‘string’ can’t … Read moreTypeScript: Lỗi index signature là gì “No index signature with a parameter of type ‘string’ was found on type”