Tự học React

React cơ bản

 1. Tự học ReactJS – Javascript căn bản – Hello World
 2. Tự học ReactJS: Hello World React API
 3. Tự học ReactJS: JSX là gì? Sử dụng JSX để tạo elements trong React
 4. Tự học ReactJS: Viết custom component để sử dụng lại trong React
 5. Tự học ReactJS: Style trong React
 6. Tự học ReactJS: Làm việc với Form

React Hooks

 1. Tự học ReactJS: Sử dụng useState
 2. Tự học ReactJS: Sử dụng useEffect
 3. Tự học ReactJS: Lifting state
 4. Tự học ReactJS: Sử dụng useRef và useEffect với DOM
 5. Tự học ReactJS: Sử dụng useEffect để gọi HTTP requests
 6. Tự học ReactJS: Sử dụng useReducer
 7. Tự học ReactJS: Sử dụng useContext
 8. Tự học ReactJS: Sử dụng useLayoutEffect khi nào?
 9. Tự học ReactJS: Sử dụng useDebugValue

React Performance

 1. Tự học ReactJS: Code splitting
 2. Tự học ReactJS: Sử dụng useMemo để tối ưu cho những tính toán phức tạp
 3. Tự học ReactJS: React.useMemo vs. React.memo hạn chế re-render component như thế nào?
 4. Tự học ReactJS: Sử dụng react-virtual để tối ưu khi render một list nhiều item
 5. Tự học ReactJS: Tối ưu context value
 6. Tự học ReactJS: Tối ưu app khi có quá nhiều component cùng re-render

React Patterns

 1. Tự học ReactJS: Sử dụng context module function
 2. Tự học ReactJS: Kết hợp nhiều component như thế nào?
 3. Tự học ReactJS: Sử dụng prop collections and getters như downshift và react-table
 4. Tự học ReactJS: Sử dụng state reducer
 5. Tự học ReactJS: Sử dụng control props

React Suspense

 1. Tự học ReactJS: Lấy dữ liệu từ API
 2. Tự học ReactJS: So sánh một số cách fetch data từ API

Trên đây là series bài viết tham khảo từ Epic React của Kent C.Dodds.