CSS: Box Model là gì?

Box Model Tất cả element trong HTML đều như là một box(cái hộp). Do đó, chúng ta có thể hiểu rằng box model như là một cái hộp bao bọc từng element có các thuộc tính sau: nội dung(content), khoảng bao bọc(padding), khung(border), và lề(margin). Chúng ta có thể hình dung một box model như … [Read more…]