Tự học ReactJS: React Patterns – Compound components

Định nghĩa Khi chúng ta kết hợp nhiều components với nhau tạo thành một component hoàn chỉnh được gọi là compound component. Một ví dụ kinh điển là <select> và <option> trong HTML: <select> có nhiệm vụ quản lí state (option nào được nào, và active option nào), còn <option> thì đảm nhận trách nhiệm … [Read more…]

Tự học ReactJS: React.useMemo vs. React.memo hạn chế re-render component như thế nào?

Ở bài viết trước chúng ta đã tìm hiểu về React.useMemo để tối ưu tính toán phức tạp trong component. Vậy React.memo có giống useMemo hay không và được sử dụng để làm gì? React.memo React.memo là HOC trong React, nó nhận vào một component và trả về một component (memoized component) để hạn chế … [Read more…]

Tự học ReactJS: React Performance – Sử dụng useMemo để tối ưu cho những tính toán phức tạp

React hooks rất là tuyệt vời khi nó cho phép chúng ta chỉ sử dụng duy nhất functional component trong app của chúng ta. Và chúng ta có thể đặt logic và state bên trong function quá là tiện lợi. Hơn thế nữa nó cho phép chúng ta tạo custom hook và sử dụng lại … [Read more…]

Tự học ReactJS: Sử dụng useDebugValue

Chắc các bạn đã quen với React Devtools. Khi bạn viết một custom hook, bạn cần có một label cho nó trong React DevTools để dễ dàng debug được hook đó. useDebugValue cho phép chúng ta đặt label cho custom hook của chúng ta như sau: Ví dụ chúng ta có custom hook useMedia như … [Read more…]