ReactJS: HOC là gì?

HOC(Higher Order Component) đơn giản là một component nhận đầu vào là một component và trả về là một component khác. Tất cả trong React đều là component. Và ở một số trường hợp HOC giúp chúng ta tránh việc lặp code và sử dụng lại logic cho nhiều component khác nhau. HOC giống như … [Read more…]

ReactJS: Render Props là gì?

Nói một cách dễ hiểu là Render Props là một thủ thuật giúp chúng ta sử dụng lại logic của một Component cho một Component khác. Render Props được sử dụng như một props với giá trị là một function. Thông thường nó có dạng như sau: Để hiểu hơn về ứng dụng thực tiễn … [Read more…]

ReactJS: Lifecycle trong ReactJS -get Derived State From Props là gì?

Một trong những phần quan trọng khi phát triển một React Component là hiểu được những lifecycles. Hiểu được khi nào Component khởi tạo(constructor), component đã được build thành DOM(componentDidMount), component đã được cập nhật state(componentDidUpdate), khi nào component bị huỷ bỏ(componentWillUnmount),… Bạn có thể tham khảo toàn bộ sơ đồ tại đây. Và có … [Read more…]

ReactJS: Cách tạo và sử dụng Context API

Reactjs là một View library, nó cho phép chúng ta kết hợp những component với nhau để tạo nên một web app. Và một khi cây component của app nhiều hơn thì sẽ phát sinh trường hợp chúng ta muốn chia sẻ những state chung với nhau cho nhiều component. Do đó, bạn có thể … [Read more…]

ReactJS: Presentational và Container component trong React

Một trong những điểm mạnh trong React là chúng ta có thể chia business ra những component nhỏ. Chức năng đó được gọi là component-based trong React. Và một cách tổ chức component hiệu quả hơn cho app của bạn là phân thành hai loại Presentational(hiển thị) và Container(thùng chứa) component. Việc sử dụng hai … [Read more…]