TypeScript: Lỗi index signature là gì “No index signature with a parameter of type ‘string’ was found on type”

Trong TS, khi chúng ta cố gắng truy cập một object như sau Dùng hàm Object.keys để iterate qua tất cả các keys của myObject, chúng ta có thể làm như sau: TS quăng cho chúng ta một lỗi như sau: error TS7053: Element implicitly has an ‘any’ type because expression of type ‘string’ can’t … [Read more…]