Leadership skills

Trong năm nay (2021) tôi cần phải học tập và cải thiện các kỹ năng sau:

Technical

English

 • Friends
 • Speaking at home

FE at ImmoScout24

 • SPA Architecture
 • Redux
 • SSR
 • Jenkins
 • Sentry
 • Split.io
 • Design system
 • Overview

Communication

 • Thân thiện, vui vẻ, hoà đồng với mọi người
 • Giúp đỡ những người khác, team khác: QA, Mobile, BE với những issue liên quan
 • Team building, hangout

Delegation

 • Nắm được tình hình trong team, điểm mạnh yếu từng bạn
 • Từng bạn đang làm domain nào
 • Có issue thì delegate cho bạn đó

Report

 • EM
 • Liam
 • Sabo

Blog

 • Xem nó như một hobby
 • Viết ít mỗi ngày, theo rule slight edge, đừng cố viết nhiều
 • Nơi chia sẻ và minh mạch tài liệu
 • Học sâu hơn, nhiều hơn
 • Giúp đỡ được nhiều sinh viên, fresher devs hơn
 • Nơi để take note và lưu trữ cá nhân
 • Cân nhắc upgrade hosting
 • Các series chính: React, Javascript, Mastery