Tự học Typescript

Typescript cơ bản

 1. Primitive and Special Types là gì?
 2. Tìm hiểu về tsc and tsconfig
 3. Type Aliases và Assertions
 4. Enums và Interfaces
 5. Sử dụng Classes, Properties and Inheritance
 6. Generics and Overloads
 7. Cách tạo và sử dụng Namespaces and Modules
 8. Decorators và Generic types nâng cao
 9. Tìm hiểu và cấu hình TS compiler options
 10. Type guards và một số types nâng cao

Typescript nâng cao

 1. Tìm hiểu và sử dụng “this”
 2. Cách lấy type với typeof và keyof