Tổng hợp câu hỏi thường gặp khi phỏng vấn Javascript

 1. Sự khác nhau giữa Cookie, localStorage và sessionStorage
 2. Cách sử dụng var, let và const
 3. Arrow function là gì và ứng dụng như thế nào?
 4. Template string là gì?
 5. Check type cho các biến trong javascript
 6. Lập trình hướng đối tượng trong javasccript như thế nào?
 7. Destructuring là gì?
 8. Ưu điểm của for… of so với forEach và for in
 9. Sự khác nhau giữa Callback vs. Promise vs. Async/Await
 10. Sự khác nhau giữa Promise vs. Observable
 11. IIFE là gì?
 12. Lập trình FP (Functional Programming) là gì và ứng dụng trong javascript?
 13. Closure là gì?
 14. Phân biệt và sử dụng call, bind, apply
 15. Event Loop và Call stack
 16. Có mấy loại scope và cho ví dụ
 17. THIS là gì?
 18. Prototype vs. __proto__
 19. Phân biệt Event delegating vs. Event Bubbling?
 20. Web worker là gì?

Một số câu hỏi khác:

 • Phân biệt Arrow function và normal function?
 • Primitive Types & Reference Types?
 • Phân biệt var vs. let vs. const?
 • Phân biệt callback vs. Promise vs. Async/Await?
 • Các loại scope trong JS: block scope, function scope, global scope
 • This là gì và giá trị thay đổi như thế nào?
 • CORS error là gì? Làm thế nào giải quyết được nó?
 • Lexical scope la gi?
 • isNaN là gì ? Làm sao để kiểm tra giá trị isNaN?
 • Singleton pattern trong Javascript?
 • Temporal Deadzone in ES6?
 • ‘repaint and reflow’ xảy ra khi nào?
 • Cho một chuỗi var str = ‘hello world’, viết hàm str.reverse() trả về ‘dlrow olleh’?
 • typeof [] and typeof arguments in ra giá trị gì và khác nhau như thế nào?
 • Math.max([2,3,4,5]) ? NaN ? Làm sao tìm max của mảng [2,3,4,5] bằng Math.max?
 • Phân biệt localStorage vs. session storage vs. cookie?
 • Hoisting, closure, IIFE trong javascript?
 • Giải thích nguyên lý hoạt động của debouncethrottle
 • Event delegation và event bubbling là gì?
 • Bind, call, apply dùng để làm gì? Phân biệt?
 • Prototype trong javascript là gì? Tại sao phải có prototype?
 • Higher Order function là gì?
 • Pure function là gì?
 • Immutable data là gì? Ứng dụng? Cách tạo mutable và immutable object?
 • Tại sao function được gọi là first-class trong javascript?
 • Nguyên lý hoạt động của Event loop, call stack?

Các bạn có thể tham khảo thêm nhiều câu hỏi phỏng vấn nhanh Javascript tại channel của mình nhe.